ELS VALORS

Els valors que mouen el CEO del Maresme són:

 • LA PROFESSIONALITAT:
  Ens agrada desenvolupar el nostre treball amb perícia, aplicació, serietat, honradesa i eficàcia.La nostra formació i experiència ens permet portar a terme la nostra activitat laboral amb els coneixements i habilitats per desenvolupar-la de forma correcta i d’acord amb les exigències i les necessitats dels nostres grups d’interès.

  És segell de la nostra forma de fer, ajudar a altres persones en el desenvolupament del seu dia a dia, anteposant l’ètica professional als sentiments.

  Ens mantenim actualitzats pel que fa als coneixements generals i específics de la nostra activitat professional així com dels avenços generals de la nostra professió, amb la finalitat d’enriquir-nos i seguir aportant un servei de qualitat. A aquest efecte disposem d’un document que recull la nostra Política de Formació.

  Actituds que promovem :

  • Totes les persones que conformen els nostres grups d’interès tenen els mateixos drets, que es deriven de la seva dignitat com a persones. Tothom mereix un tracte igual, talment que ningú no s’hagi de sentir mai discriminat per cap raó. Tothom ha de ser atès amb el mateix interès i la mateixa disponibilitat professional, sense excepció.
  • Haurem d’actualitzar la nostra formació en bé de l’exercici de les nostres funcions i competències. A aquests efectes el CEO de Maresme possibilitarà, fomentarà, promourà i reconeixerà la formació permanent del seu personal.
 • EL COMPROMÍS
  Una persona es compromet amb un projecte quan s’implica al màxim, posant en joc totes les seves capacitats i esforç  per portar-lo a terme. El compromís implica valors sòlids, creences profundes, conviccions fortes, adhesió i identificació amb un projecte. Els treballadors i les treballadores del CEO del Maresme es comprometen amb la missió de la institució i treballen amb el compromís de donar una atenció de qualitat a les persones ateses, les seves famílies, fundacions tutelars, clients/es, proveïdors/es i a la societat en general.

  És també a partir d’aquest compromís, que la el CEO del Maresme ha definit i s’esforça per treballar des d’un model de gestió basat en la Responsabilitat Social Corporativa.

  Treballar des d’aquest model implica que, en el moment de prendre decisions, es tenen molt presents valors com la sostenibilitat ambiental i energètica, el concepte de cooperar per competir, la cultura de l’esforç i del bon fer, la innovació, el desenvolupament del capital humà, la competitivitat responsable i el compromís social.

  Actituds que promovem :

  • Dedicar i consumir una part important del nostre temps i de les nostres energies a promoure la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual.
  • Formar part dels nous projectes a través de les diferents comissions de treball.
  • Esdevenir proactiu en els processos de millora continua de la Fundació i en els processos de participació i transparència.
  • Organitzar i participar en actes culturals i socials a la ciutat per fomentar una autèntica inclusió social de les persones amb DI alhora que promoure una societat més justa i solidària.
  • Vetllar per la sostenibilitat i el desenvolupament sostenible en els tres àmbits, econòmic, social i ambiental. El desenvolupament sostenible requereix un desenvolupament tant econòmic com social mentre protegim el medi ambient.
 • LA TRANSPARÈNCIA:
  Entenem la transparència com el valor que permet que els altres entenguin clarament el missatge que els hi estem donant. Volem que es percebi realment allò que desitgem o sentim, volem ser una institució clara, evident i sense ambigüitats.Aquest valor fa que l’entitat sigui transparent en els seus objectius i les estratègies que utilitza per a aconseguir-los sense posicionament polític ni religiós.

  La transparència de la organització té a veure amb la divulgació i coneixement públic de la seva estructura, de la seva gestió i de les seves activitats. Presentant informes clars i exactes amb una gestió econòmica feta amb rigor, transparència i no especulativa. La informació ha d’estar disponible sense requisits, ha de ser comprensiva i incloure tots els elements que siguin considerats rellevants segons el criteri i sentit comú de qui la demanda.

  La transparència afecta directament en els processos de contractació de persones i serveis i de tota la informació que sense perjudici a la intimitat i a la protecció de dades contribueixi al millor coneixement de l’entitat i a la seva transparència.

  La transparència promou la participació i implicació de la societat en general, amics, voluntaris i col·laboradors, amb un to proper i cordial per compartir i divulgar el projecte de la fundació.

  És indiscutible que el treball en equip garanteix la participació i la transparència i fomenta la capacitat d’escolta i la implicació dels participants.

  Actituds que promovem :

  • La gestió ha de ser eficient i sostenible.
  • Els beneficis que es puguin generar seran reinvertits en activitats que ajudin a complir la nostra missió.
  • El CEO del Maresme promourà un estil d’organització i de gestió que sigui participativa i que vetlli per a aconseguir un bon clima de treball, respectant i incentivant la comunicació.
  • La informació que es transmet a les famílies i/o fundacions tutelars ha de ser clara, s’ha de transmetre de manera adequada, comprensible i detallada.
  • S’ha de fomentar la participació de la persona atesa i la seva família i/o fundació tutelar.
  • S’ha de fomentar que tot el personal comparteixi els valors de al institució i el compliment d’aquest codi ètic.
  • Transparència en el bon funcionament i en el bon ús dels recursos, reinvertint els possibles guanys obtinguts, en la millora de les instal·lacions, maquinària, condicions laborals.
 • L’ACOLLIMENT::
  Al CEO del Maresme ens sentim acollidors i proporcionem un entorn d’estimació, tendresa, comprensió, atenció i dedicació tant a les persones ateses com a les seves famílies.Considerem que l’actitud de companyonia, d’empara i, en definitiva, de fer costat a les famílies i persones que requereixen el nostre suport ha de ser una virtut irrenunciable que no s’ha de perdre mai i que s’ha de potenciar.

  Oferim el millor entorn possible per créixer, afavorir el desenvolupament i resoldre els problemes que puguin sorgir, un embolcall afectiu i educatiu que permeti a les nostres persones ateses la inclusió social en les millors condicions.

  En el nostre dia a dia, des de l’afabilitat i l’hospitalitat, ens mostrem receptius a les necessitats immediates de qualsevol persona que ens envolta. És per a nosaltres un segell de sensibilitat i qualitat humana.

  Actituds que promovem :

  • Considerem l’acollida com un factor fonamental per a la convivència dels nostres grups d’interès.
  • Sistematitzem els processos d’acollida per a les persones ateses, les seves famílies i/o fundacions tutelars i els professionals.
  • Recollim i difonem les bones pràctiques d’acollida i acompanyament que realitza l’entitat.
  • Som generosos i comprensius amb tots els nostres grups d’interès, però especialment amb les famílies.
  • Realitzem activitats de treball cooperatiu i d’aprenentatge entre iguals per potenciar la interrelació i la inclusió social. Preveiem actuacions per afavorir el coneixement mutu i facilitar la cohesió dels nostres grups d’interès.
  • Acompanyem les famílies i/o fundacions tutelars en el coneixement de l’entorn i organitzem conjuntament amb les AMPA activitats que ho facilitin.
  • Donem a conèixer i orientem les famílies i/o fundacions tutelars sobre activitats d’associacionisme i entitats de lleure i voluntariat de l’entorn per tal de facilitar la seva participació en activitats on pares, mares, fills i filles comparteixen un temps de lleure junts.
  • Col·laborem en la creació de projectes que afavoreixin la integració en l’entorn social. Participem en projectes de convivència d’àmbit comunitari, com la organització de les Dissantes.
 • EL RESPECTE:
  Al CEO del Maresme entenem el respecte com l’actitud de reconeixement dels drets de les persones i la valoració de la seva identitat, opinió i manera de pensar, i creiem que constitueix el principi bàsic per viure i conviure en societat.El respecte és un acte que implica una actitud de cuidar la dignitat inherent a la persona. Per tant, vetllarem pel respecte vers al col·lectiu vulnerable amb el que treballem: persones ateses, famílies i fundacions tutelars així com vers la comunitat que envolta el col·lectiu.

  Hi ha d’haver respecte del CEO del Maresme vers els seus professionals i dels professionals vers el CEO del Maresme i els seus valors.

  Respecte per la cultura de l’organització, convencions i pactes que les persones fem amb nosaltres mateixos i amb la comunitat que ens envolta. En les relacions humanes, el respecte es manifesta en una forma de tractar i de mirar els altres.

  Nosaltres considerem el diàleg com a forma bàsica de respecte. El diàleg autèntic es fonamenta en una actitud d’interès vers l’altre i tot allò que ens pot aportar.

  Actituds que promovem :

  • Vetllar pel dret a la intimitat de les persones i el compliment de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal a l’hora de compartir informacions respectant la confidencialitat i intimitat.
  • Vetllar pel respecte, no només pel que fa referència a les persones, sinó també pel que fa als recursos, mitjans i instal·lacions, que hauran de ser utilitzats per atendre i assolir l’objecte al qual es destinen.
  • Vetllar perquè es promogui el respecte entre el propi col·lectiu, a la vegada que volem promoure el respecte, la confiança mútua i la companyonia entre professionals.
  • Vetllar pel respecte a la normativa laboral vigent, especialment pel que fa als convenis, i a la prevenció de riscos laborals.
  • Promoure una bona convivència, potenciant el respecte cap a un mateix, cap als altres i cap al medi on vivim.
Tenim compromís social
Equip del CEO
Servei de muntatges i manipulats
Empresa de neteja a Mataró i el Maresme per a empreses o comunitats
Hort a l'enclavament CEO del Maresme. Activitats a Can Parcala.
Equip del CEO
Equip del Sefi
Hort a l'enclavament CEO del Maresme. Activitats a Can Parcala.
Equip del Ceo del Maresme